Organizing Committee

General Chair

Yifan Chen
Professor, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China

General Co-Chair

Kun Yang
University of Essex, Colchester, UK

Program Chairs

Tadashi Nakano
Professor, Osaka Metropolitan University, Osaka, Japan

Qiang Liu
Professor, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Lin Lin
Tongji University, Shanghai, China

Miaowen Wen
South China University of Technology, Guangzhou, China

Web Chair

Yu Huang
Guangzhou University, Guangzhou, China

Publicity and Social Media Chair

Nan Yang
Australian National University, Canberra, Australia

Workshops Chair

Muhammad Upal Mahfuz
University of Wisconsin-Green Bay, USA

Sponsorship & Exhibits Chair

Shaolong Shi
City University of Hong Kong, Hong Kong

Publications Chair

Zheng Gong
National University of Singapore, Singapore

Local Chair

Yue Sun
Chengdu University of Technology, Chengdu, China